poniedziałek, 22 stycznia 2018

Katalog czynów niegodziwych

Jakimiż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i w pobożności...

Pod koniec pierwszego rozdziału Listu do Rzymian mamy katalog czynów niegodziwych. Nie jest to jedyna czarna lista czynów nikczemnych jaka występuje w Piśmie Świętym. Jest ich na tyle, że uznałem za potrzebne poświęcić temu zagadnieniu odrębne rozważanie.


Rozpocznę od listy którą opracowałem na podstawie księgi Ezechiela, są tu wymienione czyny i postawy ludzi o których prorok mówił, że są obrzydliwe i ohydne w oczach Bożych.

Hebrajskie תּוֹעֲבֽוֹתֵיכֶ֖ם, (tow'ebah) opisuje coś co jest wstrętne, ohydne, plugawe, odrażające, czym należy się brzydzić, co powoduje w nas odruch wymiotny. Pan Bóg wyraźnie daje nam, za pośrednictwem proroka Ezechiela, do zrozumienia, iż dla Niego pewne sytuacje, zachowania i postępowania ludzi są ohydne i obrzydliwe. W Księdze Ezechiela słowo ‘obrzydliwość’ występuję 41 razy i jest jednym z kluczowych słów.


W Księdze Ezechiela padają zarzuty przeciwko czynom i postawom które są dla Pana Boga ohydne i obrzydliwe. Czynami tymi są; bałwochwalstwo, duchowe wszeteczeństwo, uprawianie polityki na własną rękę wbrew woli Bożej, odstępstwo, przewrotność, bezprawie, złudna pewność siebie, pycha i wyniosłość, bezbożność, przemoc fizyczna i psychiczna oraz wyzysk, grabież, a także przelew krwi. Dalej; cudzołóstwo, nieczystość seksualna, grzechy przeciwko małżeństwu, nie udzielanie pomocy ludziom w potrzebie, lichwiarstwo, kalanie swojego dobrego imienia, lekceważenie ojca i matki, gnębienie wdów i sierot. Na długiej liście rzeczy obrzydliwych które są ohydne dla Pana Boga mamy jeszcze całkowitą zapaść systemu pomocy społecznej, pogardę dla świętości, nieprzestrzeganie, znieważanie Bożych sabatów, jedzenie mięsa z krwią, łapówkarstwo, oszczerstwo, kazirodztwo, przemoc seksualną, rozpustę, chciwość, zdzierstwo, nieuczciwość, a także służbę w Świątyni nieobrzezanych cudzoziemców, zapominanie o Bogu oraz zniesławienie i bezczeszczenie imienia Bożego.

Kolejne listy czynów niegodziwych mamy zapisane w Nowym Testamencie. Autorem większości tych katalogów jest apostoł Paweł. Zdarzało się, że członkowie wspólnot również zachowywali się w sposób niewłaściwy, nie godny Ewangelii.

"Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości." Rzym. 13:12-14

"Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami; Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze?  Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie." 1 Kor. 5:9-13

"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego." 1 Kor. 6:9-11

"Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki; Obawiam się, że gdy przyjdę. Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili." 2 Kor. 12:20-21

"A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością." Efez. 4:30-31

"A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym." Efez. 5:3-5

"Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą," Gal. 5:19-21


"Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości." Rzym. 13:12-14


"Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, Z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście;  Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych; Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego," Kol. 3:5-9

"A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:  Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,  bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,  zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj." 2 Tymoteusza 3:1-5

"Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga." Obj. 21:8

"Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je," Obj. 22:15

"Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.  Z serca bowiem pochodzą złe myśli,  zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.  To właśnie kala człowieka;"  Ew. Mateusza 15: 19,20

Gdy  nadejdzie czas, że dzieła ludzkie spłoną i "skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i w pobożności," 2 Piotra 3:11

sobota, 20 stycznia 2018

Rozdział 1: 29-31

"Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości;"


Ponieważ bezbożni i nieprawi ludzie, "nie uważali za wskazane uznać Boga, utrzymać to poznanie, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi." Błędem jest widzieć w pierwszym rozdziale tylko zboczenia spowodowane pożądliwością seksualną. Lista się wyraźnie poszerza, a my ze zdumienia przecieramy oczy, że wiele z tych niegodziwości jeszcze jest w nas. Czyż nie? Dlatego każdy człowiek kimkolwiek jest potrzebuje Bożego upamiętania, pokuty, usprawiedliwienia, odrodzenia i przyobleczenia się w Chrystusa. O tym wszystkim będziemy czytać w następnych rozdziałach.

Lista niegodziwości których nie wypada czynić:

 • nieprawość, bezprawie, niesprawiedliwość, nikczemni
 • wszeteczeństwo (BG), nieczystość (UBG), nieprzyzwoitość, robienie czegoś co nie wypada
 • złość, złośliwość, przewrotność
 • chciwość, zachłanność
 • nikczemność, niegodziwość
 • zazdrość, zawiść
 • morderstwa, zabójstwa, chęć mordu
 • spory, kłótliwość, zwady
 • podstęp, intrygi,oszustwo
 • podłość,złośliwość
 • potwarcy,oszczercy, osoby szkalujące, oczerniające innych
 • plotkarze, obmowy
 • nienawidzący Boga
 • zuchwali,bezczelni
 • pyszni, nadęci, hardzi
 • chełpliwi,zarozumiali, samochwalcy
 • wynalazcy złych rzeczy,
 • nieposłuszni nieulegli rodzicom,
 • nierozumni,niepojętni
 • niestali, niedotrzymujący słowa, chwiejni, zdradzieccy, nie dotrzymujący umów
 • bez serca, bez naturalnej miłości, nie czuli, pozbawieni uczuć, nieżyczliwość
 • nieprzejednani, nieubłagani, nieskorzy do pojednania, zagniewani do "grobowej dechy"
 • bez litości, bez miłosierdzia

Nieprawość wynika z niesprawiedliwości. Nikczemność to pragnienie wyrządzania komuś zła. Są ludzie którym sprawia przyjemność gdy robią komuś coś złego. Sadyści uwielbiają torturowanie innych ludzi. Lubią sprawiać przykrość innym. Człowiek nikczemny to osoba postępująca w sposób godny potępienia. Czym jest podstęp ? Podstęp to sprytne działanie mające na celu oszukanie kogoś. To fałszowanie rzeczywistości, manipulacja innymi osobami, intrygi. W czasach Pawła intrygi szczególnie na dworze cesarskim, a później w Cesarstwie Zachodnio - rzymskim były na porządku dziennym. Podobnie morderstwa. Chęć mordu i brak litości powodował, że ulubionym widowiskiem były walki gladiatorów.  Dla tej przyczyny zbudowano Koloseum. Arenę na której ginęli męczennicy chrześcijańscy. W Koloseum oglądano walki człowieka z dzikimi zwierzętami. Cyceron wspomina, że w czasie pewnego widowiska jeden lew zabił po kolei 200 bestiarii (ludzi walczących ze zwierzętami). 
W naszych czasach znalazłem statystykę UNODC z ktorej wynika, że na całym świecie, w roku 2012 świadomie i bezprawnie pozbawiono życia 437000 osób. To nie są ofiary wojen, ale ofiary morderstw. Pół miliona ludzi rocznie zostaje zamordowanych przez drugiego człowieka.  Wynalazcy złych rzeczy, np narzędzi tortur, trucizn, dopalacze, broń zwłaszcza chemiczna, biologiczna, atomowa, polepszacze smaku, niektóre konserwanty, GMO. Wynalazcy nowych, wyrafinowanych metod by czynić zło innym

Plotka i obmowa. Czy to nie jest plagą współczesnego społeczeństwa ?  Niegodziwość polegająca na niekorzystnej ocenie i interpretacji czyjegoś zachowania. Chorobliwa podejrzliwość. Spostrzeganie ludzi z najgorszej strony, nieobiektywne wyolbrzymianie ich złych cech charakteru. Wszystko po to aby komuś zaszkodzić, poniżyć, odebrać dobre imię. Czynimy to z zazdrości, bo jesteśmy złośliwi, mściwi i podli.Oczernianie innych ludzi. Pycha. Pogarda dla innych ludzi. Przedstawienie siebie jako kogoś kim się nie jest. Pozorant, snob. Niektórzy ludzie udają innych niż są w rzeczywistości, udają bogatszych, zdolniejszych, odważniejszych. Grunt to zrobić dobre wrażenia. Lans. Obłuda. A nieżyczliwość, brak uczuć, brak współczucia. Ile tego mamy wokół siebie?

Te cechy pokazują jaki jest świat wokół nas, jacy my jesteśmy w naszej nieujarzmionej cielesności. Jak bardzo potrzebujemy nowych wartości, przeciwnych do tych wymienionych w tym katalogu. Jak bardzo ludzkość potrzebuje uznać Boga za Boga, poddać się pod Jego prawo, przyjąć zasady Ewangelii i zastosować je w życiu. To co napisał Paweł to nie jest mowa nienawiści, to jest uczciwe pokazanie w jakim miejscu jest człowiek który potrzebuje dobrej nowiny.

Uzupełnienie: Są różnice w tłumaczeniu niektórych czynów z tej listy. Jedne tłumaczenia mówią o niegodziwości, złośliwości, nikczemności a inne o nierządzie, wszeteczeństwie. Rożnica bierze się z podobieństwa dwóch wyrazów greckich. Jedno to 'poneria', a drugie 'porneia'. Prawdopodobnie kopiści, mający trudność z odczytaniem manuskryptów, jedni napisali 'poneria' niegodziwość, a inni 'porneia' wszeteczeństwo, nieczystość.

piątek, 19 stycznia 2018

Rozdział 1: 28

„A ponieważ nie uważali za wskazane uznać (poznać, rozpoznać) Boga (zachować, utrzymać poznanie Boga), przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów (wypaczonego umysłu, przewrotnych myśli), aby czynili to, co nie przystoi (co nie przyzwoite)

Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko…

W
iersz 28 jest łącznikiem pomiędzy tym co czytaliśmy, a tym co jeszcze przed nami. Czytając pierwszy rozdział wiele osób widzi w nim tylko jedną grupę ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. Tymczasem najpierw jest mowa  ogólnie o ludziach bezbożnych, nieprawych, opanowanych przez pożądanie, oraz przez bezwstydne żądze seksualne, a teraz mamy cały katalog złych czynów. Wszyscy, i tamci i ci jadą, mówiąc kolokwialnie na tym samym wozie. Ci wszyscy ludzie są zboczeńcami ponieważ pobłądzili, zboczyli z właściwej drogi, a może jeszcze nigdy na właściwą nie weszli.

To jest trzecie z kolei miejsce, w którym jest napisane, że Pan Bóg wydaje ludzi bezbożnych i nieprawych, na pastwę czegoś co złe. Pisałem, że użyte tu greckie słowo sugeruje wydanie poprzez odwrócenie się Pana Boga od tych ludzi. Bóg wydaje ich aby ponieśli konsekwencje nieczystych pragnień, decyzji. To oni sami są winni, że wpadają w te wszystkie okropne i ohydne rzeczy. Pan Bóg jest święty i prawy, nie może patrzeć i mieć cokolwiek wspólnego z tym co jest dla Niego obrzydliwe. Nikogo nie przymusza by czynił źle. On tylko odwraca swoje Oblicze i poprzez to wydaje człowieka na pstwę tych okropnych bestii.

Całą listę obrzydliwych dla Pana Boga rzeczy w ST wypisałem podczas studium Księgi Ezechiela. „Dosyć wszystkich waszych obrzydliwości” - https://ezechiela.blogspot.com/2017/01/dosyc-wszystkich-waszych-obrzydliwosci.html

Podobne listy mamy w Nowy Testamencie, ale o tym w następnym rozważaniu. W tym wierszu Paweł ponownie pisze o bezbożności. W rozdziale pierwszym czytamy o ludziach bezbożnych (w.18), którzy nie oddawali chwały Bogu (w.21), prawdę Bożą zamienili na kłamstwo (w.25), zignorowali potrzebę poznania i uznania Boga (w.28), a nawet nienawidzących Pana Boga (w.30) Skutkiem tej bezbożności ludzi jest pasja, pragnienie czynienia zła; po pierwsze pożądliwość w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu , po drugie nieczystość seksualna i współżycie niezgodne z naturą i po trzecie niecne czyny przeciwko drugiemu człowiekowi.

W wierszu 28 czytamy o ludziach wydanych na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Tutaj trzeba by się cofnąć w czasie i zobaczyć w jakiej moralnej kondycji był świat, a przede wszystkim Rzym, za czasów apostoła Pawła. Można powiedzieć, że było to społeczeństwo na wskroś zdeprawowane. William Barclay w swoim komentarzu do Listu do Rzymian pisze, że był to wiek bezwstydu i gwałtu, a społeczeństwa były ogarnięte chaosem moralnym. Dobro i zło zmieszało się ze sobą i trudno było znaleźć granicę miedzy nimi. Nie tylko Paweł zaobserwował tak przytłaczający obraz społeczeństwa, ale tylko Paweł wskazuje na źródło tej sytuacji, a w dalszych rozdziałach proponuje wyjście z niej.


Tacyt, Liwiusz, Juwenaliusz, Swetoniusz, wszyscy oni pisali o degeneracji moralnej społeczności Rzymu. Pisali; „to jest wielki obłęd nienawiści i terroru”, „kto nie miał wroga, był niszczony przez przyjaciela”, „Rzym ginie stając się ofiarą swojego dobrobytu”, „ziemia nie rodzi już nic innego jak ludzi złych i tchórzliwych”, „nawet konie nie reagują na wędzidła”, ”im większa podłość tym większa przyjemność”, „Zbytek bardziej okrutnie niż wojna szaleje w Rzymie, od czasu zniknięcia ubóstwa nie brakuje w nim przestępstw i uczynków pożądliwości. (…) Pieniądze matka rozpusty, pozbawiające sił bogactwa, podcięły żyły tego wieku przy pomocy odrażającego zbytku.”

Był to wiek – dalej pisze Barclay - wyjątkowej niemoralności prowadzący społeczeństwa do moralnego samobójstwa. Do czasów Pawła rozwody były rzadkością, ale potem ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć. Seneka pisze, że kobiety wychodzą za mąż tylko po to aby się rozwieść i rozwodzą się, aby ponownie wyjść za mąż. Żony urzędników rzymskich, żony cesarzy miały kochanków, oraz korzystały z domów publicznych. Klemens Aleksandryjski wspomina o pewnej kobiecie, która w ciągu pięciu lat miała ośmiu mężów. Ludzie „okazują się nieposkromionego ducha w tych sprawach (chodzi o rozpustę), które są wyjątkowo niegodziwe." Pośród pierwszych piętnastu imperatorów rzymskich czternastu było homoseksualistami. Świat potrzebował ratunku, potrzebował Ewangelii, uznania Boga za Boga. Dlatego z woli Bożej i z natchnienia Ducha Świętego powstał List do Rzym
ian.

Czy dzisiejsze społeczeństwo nie jest w podobnej sytuacji i czy tak samo nie potrzebuje ratunku?

Wiersz
1:28 mówi nam o tym, że ludzie w ich opłakanej sytuacji wypierają, odrzucają od siebie myśl o Bogu, nie chcą Boga w swoich umysłach. Za wszelką cenę nie chcą dopuścić do siebie myśli, żeby szukać i poznać Pana Boga.

To nie jest problem tylko ludzi w Rzymie, to nie jest obraz społeczeństwa w czasach Pawła. Taką sytuację opisuje ST, i z takim samym nastawieniem do Pana Boga mamy do czynienia dzisiaj.

Chciałbym przytoczyć kilka wierszy z Biblii, które są kompatybilne z naszymi rozważaniami.

„Dlaczego bezbożni zachowują życie, starzeją się, a nawet nabierają siły? Ich potomstwo jest trwałe wokoło nich i na ich oczach rozwijają się ich latorośle. Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża. Ich byk pokrywa ze skutkiem, ich krowa łatwo się cieli i nie roni. Wypuszczają jak trzody owiec swoich chłopców, a ich dziatki hasają. Śpiewają głośno przy wtórze bębenków i cytry i weselą się przy dźwięku fletu. W dobrobycie spędzają swoje dni i w pokoju schodzą do krainy umarłych. A przecie mówią do Boga: Odstąp od nas, nie chcemy znać twoich dróg! Kimże jest Wszechmocny, żebyśmy mu mieli służyć? I cóż nam z tego, że będziemy się modlić do niego?
Hioba 21:7-15

”Jak dług 
o wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania? Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.” Ks. Przysłów 1:22-33

„Tak mówi Pan: Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli? I nie mówili: Gdzie jest Pan, który na wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wiódł przez pustynię, przez kraj pusty i pełen wąwozów, przez kraj suchy i mroczny, przez kraj, przez który nikt nie przechodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał? Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Kapłani nie pytali: Gdzie jest Pan? Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie, prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc.”; ”Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana.”; „Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo! Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać - mówi Pan.” Jeremiasza 2:5-8 ; 8:5-7; 9:3-5


"I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki.  I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach." Objawienie 6:9-11

W Jeremiasza 51:34 czytamy, że król babiloński, odstawił Boga jak się odstawia puste naczynie. W tym jest piękne podsumowanie dzisiejszego rozważania i ostrzeżenie dla mnie i dla Ciebie. Nigdy, nigdy nie odstawiaj Pana Boga na półkę, jak niepotrzebne naczynie.

czwartek, 18 stycznia 2018

Rozdział 1: 26,27

"Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych (haniebnych)  namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze,  podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę (bezwstyd) i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie (za błąd) karę (zapłatę).”


Pan Bóg włożył w wnętrze każdego człowieka świadomość Jego istnienia. Stworzył warunki by Go poznać, uwielbić i złożyć dziękczynienie. Jeżeli człowiek odrzuca tą możliwość popada w tarapaty. Zaczyna czcić sam siebie, swoje dzieła i wpada w ramiona pożądliwości, haniebnej, bezwstydnej namiętności.


Studiując List do Rzymian staram się zrozumieć co Paweł chciał przekazać obywatelom Rzymu oraz zastanawiam się nad tym, co Pan Bóg chce przekazać nam, obywatelom współczesnej cywilizacji zachodniej. Uważam, że List do Rzymian jest obecnie bardzo ważnym i jak bardzo aktualnym poselstwem dla Europejczyków. W naszych czasach mamy z jednej strony najbardziej optymalne warunki, aby poznać Pana Boga i to nie tylko we wszechświecie i w naturze. Ewangelia w Europie jest, jak nigdy w historii znana i rozpowszechniana w każdym narodzie, z drugiej strony pożądliwość, bezwstydne żądze seksualne, nienawiść do Boga oraz niecne czyny przeciwko drugiemu człowiekowi osiągają apogeum. 


Dzisiejsze dwa wiersze, to nie jest przystanek na którym lubimy się zatrzymywać. Wielu ludzi, w tym chrześcijanie chcieliby to miejsce wykreślić z Biblii bo są one obraźliwe dla sporej części społeczeństwa.


W jednym z artykułów w Internecie przeczytałem taką historię; „Ian McKellen, aktor znany z roli czarodzieja Gandalfa w ekranizacji Władcy Pierścieni, przyznał się kiedyś gazecie „San Francisco Chronicle” do pewnego zwyczaju. Mianowicie za każdym razem, gdy spędza noc w hotelu, wyrywa z hotelowego Pisma Świętego strony, na których mowa jest w negatywny sposób o homoseksualizmie. Podobno potraktował już tak kilkaset egzemplarzy Biblii. W ten sposób walczy z homofobią, bo uważa, że biblijne fragmenty o homoseksualizmie są szkodliwe dla czytelników. Podobno w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, lepiej później śpi. Aktor, prowadzący swoją małą krucjatę, cenzurując Słowo Boże, sam nota bene jest gejem.” Nie da się jednak wyrwać kartek z wszystkich Biblii. Są one nadal słyszalnym głosem w toczącej się dyskusji.

Na naszych oczach teologowie chrześcijańscy starają się złagodzić retorykę Biblii w tym temacie, a pewnym wyrażeniom nadać inne znaczenie, przy czym dokonują oni  ekwilibrystycznej analizy tekstów biblijnych. Twierdzą na przykład, że Jonatan i Dawid byli w związku przeciwnym naturze, że Pan Jezus tuż w ogrodzie Getsemane spał z uczniem Markiem. Geniusze stają się głupcami.

Końcówkę 27 wiersza, niektóre tłumaczenia oddają to w taki sposób; "
ponosząc na sobie samych należną za ich błąd zapłatę." Jest to bliższe greckiemu oryginałowi. Ludzie o odmiennej orientacji seksualnej, popełniają poważny błąd, a zapłatą są bolesne, często tragiczne konsekwencje wynikające z braku Bożego błogosławieństwa w życiu.

Słowa przeciwko „obcowaniu przeciwne naturze” nie są potępieniem ludzi o innej orientacji seksualnej, ale zachętą, aby zobaczyli niewłaściwe miejsce w jakim się znaleźli i źródło tej sytuacji. Aby nawrócili się i zwrócili się do Boga, który jest w mocy dać wyjście z każdej sytuacji. Pan Bóg może;  obmyć z brudu, uświęcić, wybawić i usprawiedliwić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. „Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.” Rzymian 1:21

Przy tej okazji warto popatrzeć na Izrael.
Stosunki homoseksualne są w Izraelu legalne od 1988 roku. Wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów hetero- i homoseksualnych jest równy i wynosi 16 lat. Izrael jest najbardziej tolerancyjnym krajem, leżącym na Bliskim Wschodzie, a Tel Aviv nazywany jest stolicą gejów na Bliskim Wschodzie.

„Tel Awiw to najbardziej przyjazne dla gejów miasto świata.” Tak twierdził w 2013 roku ambasador USA w Izraelu Dan Shapiro, który wziął udział w paradzie mniejszości seksualnych w tym mieście. Byli na niej obecni także liberalni ministrowie z rządu bardzo konserwatywnego premiera Beniamina Netanjahu. W imprezie LGBT w Tel Awiwie wzięło udział i przyglądało jej się około 100 tysięcy ludzi – pisze portal „The Times of Israel". Zaczęła się w parku Gan Meir, które jest centrum tamtejszej społeczności gejowskiej. Impreza odbywała się po raz 15.

Co na ten temat mówi Biblia?Larry Hogan, profesor biblistyki z Gaming pisze: „Wydaje się, że tak mocne potępienie homoseksualizmu w Starym Testamencie było czymś niepowtarzalnym w czasach starożytnych. Na Bliskim Wschodzie zachowania homoseksualne były tolerowane, jeśli nie wręcz pochwalane, co miało miejsce wśród Greków, przy założeniu, że obaj partnerzy wyrażają na to zgodę. W Mezopotamii homoseksualizm był jedynie wtedy zabroniony, kiedy kogoś do niego zmuszano. W Egipcie jedynie pedofilia była zakazana. Biblijne „nie" dla homoseksualizmu staje się prawem.”

"
Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.  Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda.  Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam.  Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców.  Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą,  aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami.  Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!” Ks. Kapłańska 18:22-30

Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.” Ks. Kapłańska 20:13

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! (…)  mężołożnicy (mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają), Królestwa Bożego nie odziedziczą.  A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.” 2 Koryntian 6:9

Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, (wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla (…)  mężołożników (dla mężczyzn uprawiających nierząd, współżyjących ze sobą), (…) i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona.” 1 Tymoteusza 1:10

środa, 17 stycznia 2018

Pożądliwość

Ponieważ zrozumienie czym jest pożądliwość jest ważne dla uczniów Pana Jezusa, w tym rozważaniu chciałbym zaproponować studium tego tematu. Z fragmentów Pisma Świętego, które poniżej zacytuję, wynika, że nie jest to temat marginalny. Czym jest pożądanie? 

Pożądliwość  to jest silne pragnienie osiągnięcia, często chwilowej natychmiastowej  przyjemności lub korzyści, to zaspokojenie swoich egoistycznych pragnień, często kosztem innych. Pożądliwość łączy się z zazdrością. Pożądliwość to wewnętrzna siła  powodująca napięcie, które trzeba rozładować, czy to przez nieczysty seks, gwałt,  kradzież, podstęp, a czasami nawet i morderstwo. Człowiek koncentruje się na przedmiocie pożądania, a to przysłania mu inne ważne rzeczy i potrzeby.

Pożądanie jest także powiązane z żądzą, chciwością, zachłannością, z ciągłym, permanentnym niedosytem, chorobliwym poczuciem braku czegoś i niezadowoleniem z posiadanych już rzeczy.   Silne, nieodparte pragnienie… by mieć coś lub kogoś za wszelką cenę. Pożądliwość seksualna jest tylko jednym aspektem tego wielowątkowego tematu. Pożądliwość prowadzi do nieczystości, jest niczym bestia, w której ramiona wpada człowiek, który odwraca się od Boga.

„Dlatego też wydał ich Bóg przez pożądliwość ich serc na nieczystość.” ; „Z tego powodu Bóg rzucił ich na pastwę żądz nieczystych”

Pożądliwość budzi się w nas, gdy nie wystarcza nam  to co dostajemy od Pana Boga i chcemy czegoś więcej, niby lepszego, niby nowszego. Gdy nie wystarcza nam " poprzestawanie na małym". Z taką sytuacją mamy do czynienia w ogrodzie Eden, a późnej na pustyni, gdy ludowi Izraela znudziła się Manna z Nieba. Czytamy o tym w Księdze liczb 11:4-6,33-34

"Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: Obyśmy mogli najeść się mięsa! Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek; A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę.(...) Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot-Hattaawa (Groby Rozkoszy), gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych."

Kwestia pożądania pojawia się na tablicy z dziesięciorgiem przykazań."Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego" Exodus 20:17


Obiektem pożądania może być osoba; władza, kariera, sława, bogactwo, rzeczy materialne, często są to rzeczy należące już do innego człowieka.

Cielesne pożądania, które walczą przeciwko duszy

W Liście do Rzymian Paweł pisze o toczącej się w nas walce, pomiędzy ciałem a duchem, Tym zagadnieniem zajmiemy się w dalszej części studium. Pożądanie jest bronią ciała ukutą przeciwko duchowi. O tym napisał apostoł Piotr.

"Wy, którzyście byli nie - ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy." 1 List Piotra 2:10

"Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy, cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie." Gal. 5:16-17

"Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości." Rzym. 13:12-14

"Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości." Rzym. 6:12-13

"Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem," Kol. 3:5

"Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował," Efez. 2:3-4

W Ew. Jan. 8:44 czytamy, że ojcem zarówno kłamstwa jak i pożądliwości jest diabeł; "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."

Dalej chciałbym zwrócić naszą uwagę na kilka istotnych miejsc w Piśmie Świętym na temat pożądliwości. Mój komentarz do nich jest raczej zbyteczny, bo myśli są zrozumiałe. Kluczowym wierszem jest  ten z 1 Jana 2:16-17

"Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki."

"A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie." 1 Tym. 6:9

"Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi." Jak. 1:14-16

"Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym," 1 Piotr. 1:13-15

"Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu." 1 Piotr. 4:2-3

Przeciwieństwem pożądliwości jest powściągliwość,
wstrzemięźliwość, umartwianie i ujarzmianie ciała.

"
Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością," 2 Piotr. 1:3-6

"Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. " 2 List do Tymoteusza 1:7,8

"Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie." Rzymian 8:13"

Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli," Tyt. 2:11-12

"Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość." Galacjan 5:22,23

I
nnym bliskoznacznym słowem dla pożądliwości jest żądza

Przeczytajmy kilka wierszy które mówią o żądzy i są dobrym uzupełnieniem tematu o pożądliwości.

"Sprawiedliwość ratuje prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swej żądzy." Przyp. 11:6

"A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami." Gal. 5:24

"Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, I odnówcie się w duchu umysłu waszego," Efez. 4:22-23

"Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga," 1 Tes. 4:3-5

Na koniec trafne spostrzeżenie i napomnienie Apostoła Jakuba, które zapewne przydałoby się wierzącym w Rzymie, a także wielu współczesnym uczniom Pana Jezusa.

"Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie." List Jakuba 4:1,2

wtorek, 16 stycznia 2018

Rozdział 1: 23-25

„I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego (prawdę Boga na kłamstwo, imitację) i oddawali cześć,(czcili, wielbili) i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy (wbrew Bogu), który jest błogosławiony na wieki. Amen".


Czytaliśmy poprzednio, że bezbożność i nieprawość przyczyniła się do stłumienia, uciszenia prawdy. Prawda ma coś do powiedzenia, coś do wykonania. Pan Jezus powiedział poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda m.in. daje wolność. Dlatego Paweł pisze o tłumieniu prawdy, a teraz o zamianie prawdy Bożej, prawdy o Bogu na kłamstwo, na imitację. W wyniku takiego działania ludzie się pogubili, nie mogą odróżnić tego co mądre i właściwe od głupiego i nieprzyzwoitego.

W języku greckim czytamy; 'aletheian tou theou en to pseudei' co oznacza „prawdę Boga na kłamstwo”. Kiedy przestajemy koncentrować się na Bogu,  przestajemy Go uwielbiać i dziękować Mu, naszą uwagę pomalutku kierujemy na nas samych, na nasze pomysły, na nasze produkty, na naszą działalność. Ludzie oddają sobie na wzajem cześć i uwielbiają dzieła swoich rąk. Wykonujemy swoją wolę często nazywając to Bożą wolą. To jest kłamstwo i to jest bałwochwalstwo. To zawsze i wszędzie prowadzi do degeneracji człowieczeństwa. Zostaw swój ogród na kilka tygodni bez pielęgnacji, a zobaczysz jak chwasty przejmą kontrolę nad nim i zagłuszą rozwój pięknych i pożytecznych roślin. O tym jest tutaj mowa.

Taki właśnie proces degeneracji mamy opisany w Psalmie 106: 19 – 40. Historia ze złotym cielcem jest bardzo dobrą ilustracją to naszego dzisiejszego rozważania. „Uczynili cielca na Horebie I kłaniali się ulanemu posągowi, ZAMIENILI chwałę Boga swego Na obraz wołu jedzącego trawę. ZAPOMNIELI o Bogu, wybawicielu swoim, Który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, (…) Nie uwierzyli słowu jego. Szemrali w swoich namiotach, Nie słuchali głosu Pana. Wtedy podniósł na nich rękę swoją, By ich wytracić na pustyni, (…) zmieszali się z poganami I nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką Ofiarowali demonom Synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi I cudzołożyli postępkami swymi, Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój.”

A przecież Pan powiedział:

"Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią, i abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem." Powtórzonego Prawa 4:15-19

Kilka stuleci po tym Pan zadaje pytanie: "Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się, niebiosa, nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo! - mówi Pan - gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą." Jeremiasza 2:11-13

Taka zamiana, o której ostatnio czytamy, jest działaniem wyraźnie wbrew, przeciwko woli Bożej. Dlatego Pan - czytamy - wydał ich na pastwę pożądliwości. Mamy tutaj użyte słowo 'paradídomi'. Oznacza ono bardziej obrócić się, oddalić się, niż wydać. On odwraca się, używając języka biblijnego, odwraca swoje oblicze od tych którzy zamieniają oddawanie chwały prawdziwemu Bogu, na bałwochwalstwo i cześć dla swoich idoli

"Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego Miłościwego," Jonasz 2:9

Więcej na temat bałwochwalstwa napisałem w artykule; "Wasze ołtarze będą zburzone" - http://ezechiela.blogspot.com/2015/10/wasze-otarze-beda-zburzone.html

Podobną myśl Paweł zawarł w liście do wspólnoty w Tesalonikach. Pisze tam, że przyjdzie niegodziwiec "wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. 2 Tesaloniczan 2:8-12

Musimy tutaj zwrócić uwagę na inne tłumaczenie wersetu dziesiątego.  "Omamieni błędem  zostaną wciągnięci w sidła."; "ześle na nich Bóg działanie błędu (zwiedzenia)."  Pan Bóg nie chcę mieć z tym nic do czynienia, odwraca się pozostawiając grzeszników na pastwę ich pożądliwości, zamieszania, błądzenia, poruszania się w kłamstwie i ciemności co doprowadza do degeneracji i do obłędu.

"Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, Godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa. Chwała i zacność są przed nim, Moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. Przynieście Panu, rodziny ludów, Przynieście Panu chwałę i moc, Przynieście Panu chwałę imienia jego, Przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze jego! Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie!" 1 Kron 16: 27-29

"A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen." 1 Tym 1:17

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Rozdział 1: 20-22

„Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista (odwieczna) jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,  dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.  Mienili się mądrymi (uczonymi), a stali się głupi.”


P
an Bóg chce aby ludzie, wiedzieli o Nim to co jest najważniejsze i potrzebne. Ujawnia niezbędne dla nas informacje, od czasu stworzenia świata po dzień dzisiejszy, w tym co oglądamy, w naturze, wielkości wszechświata, prawach fizyki, doskonałość stworzenia. To co niewidzialne może być poznane naszym rozumem. Pan Bóg w jakiś wiadomy Jemu sposób przygotował nasz rozum i serce, uzdolnił je, nakierował tak, aby każdy człowiek mógł go poznać.  Umieścił gdzieś w wewnątrz nas sumienie oraz myśli, które niczym fale radiowe odbiorców łączą się z Nadawcą. Apostoł Paweł stara się tę myśl przekazać obywatelom Rzymu.

W Rzymian 2:14.15  mamy ważne uzupełnienie do dzisiejszego wiersza. „Skoro bowiem poganie (narody), którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają;  dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;”

Badania archeologiczne pokazują nam, że narody na początku tworzenia się kultur nie miały rozbudowanych systemów religijnych, panteonu bóstw, bałwochwalstwo nie było tak rozwinięte, jak to miało miejsce za czasów Pawła.

W dzisiejszym fragmencie mamy wymieniony pierwszy, prawdopodobnie największy grzech przeciwko Bogu. Jest nim brak uwielbienia i dziękczynienia.

Skutkami tego grzechu są: nikczemne myśli,pogrążone w ciemności nierozumne serce oraz głupota. Każdy człowiek powinien zweryfikować swoje myśli i swoje wnętrze,emocje, sumienie i uczucia, czy są  wypełnione światłością czy też są pogrążone w ciemnościach.

"Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby. Tak mówcie o nich: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.  Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki.  Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. Jeremiasza 10:14

"Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu". Dzieje 17:29

Pan Bóg jest niewidzialny, odwieczny, posiada moc i boskość. Bóstwo Boga, czym ono jest. To jest Jego nieopisane piękno, majestat i chwała pełna światłości nad światłościami, to jest  natura boska, święta, czysta i suwerenna, to są Boże atrybuty, przymioty nie do „wymalowania” nawet w ludzkim umyśle. Pomimo, że Bóg jest niewidzialny, to odwieczna Jego moc i bóstwo, boska natura mogą być oglądane.  "Dlatego od winy wymówić się nie zdołają."

Jest potrzeba aby napisać kilka słów o uwielbieniu Boga i oddawaniu Jemu chwały, ponieważ widzimy, że jest to bardzo ważna kwestia.

"abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego."
Efezjan 1:12


Pan Jezus na pytanie; "Nauczycielu, które przykazanie jest największe?", odpowiedział; "Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie." Mateusz 22:36-38


A następnie w rozmowie z Samarytanką dodał coś jeszcze; "Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie." Jan 4:23

Wielbić, pochodzi od słowa greckiego ‘doksan’, oddać cześć i chwałę. Zachęcam do przeczytania bardzo pomocnego rozważania na ten temat, które znajduje się pod adresem:

http://objawienie365.blogspot.com/2014/03/rozdzia-4-9.html

Apostoł Paweł zachęcał do dziękczynienia nie tylko wierzących Rzymian, ale też Braci w listach do Koryntian, Efezjan, Kolosan i Filipian. To był ważny temat dla Pawła.

"Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.(…) dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa," Efezjan 5:17

"i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu." Kolosan 3:17

"a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu." 2 koryntian 9:11,12

"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu." Filipian 4:6

Dalej czytamy, że ludzie zamiast uwielbić Boga i dziękować Mu, zajęli się swoją filozofią i pogubili się w swoich dociekaniach, a ich myśli stały się nikczemne.Inne tłumaczenia oddają tą myśl w ten sposób; "W swoich pomysłach utracili wszelkie rozeznanie." lub "stali się próżni w swoich rozważaniach."  W czasach Pawła  wielu ludzi, w tym cesarze i ich doradcy opierali swoją mądrość na filozofii. Ten problem dotykał również wierzących, którzy od czasu do czasu zerkali w stronę bezbożnej myśli filozoficznej, a ona sama zaglądała pod strzechy zborów.

Paweł prosi; "To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie (ethne – narody) postępują w próżności umysłu swego,  mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.  Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa," Efezjan 4:17-20

"Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.  Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?  Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości." 1 Koryntian 1:19-21

Na koniec dzisiejszych rozważań chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden werset. "Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;" Kolosan 2:6-8

Uzupełnienie: Proszę czytać komentarze do moich rozważań, ponieważ zawierają bardzo istotne i cenne informacje, a czasami korygują moje zrozumienie jakieś kwestii.